Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Χρεωμένοι Δήμοι: Απαγόρευση προσλήψεων και μετατάξεις

Μετατάξεις υπαλλήλων από τους υπερχρεωμένους δήμους προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα εξυγίανσης των ΟΤΑ, το οποίο εξήγγειλε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Χάρης Καστανίδης.
Οι υπάλληλοι θα μπορούν να μετατάσσονται, σ΄ εθελοντική κατ΄ αρχάς βάση, τόσο προς άλλους Δήμους όσο και προς τις δημόσιες υπηρεσίες, εντός των γεωγραφικών ορίων των περιφερειών στις οποίες εργάζονται.
Ο κ. Καστανίδης επισήμανε ότι η οικονομική εξυγίανση των υπερχρεωμένων ΟΤΑ, οι οποίοι θα τεθούν ουσιαστικά υπό καθεστώς «Μνημονίου», «προκύπτει ως άμεση αναγκαιότητα λόγω των πιεστικών προβλημάτων λειτουργίας τους». Τα προβλήματα αυτά συνδέονται με την αδυναμία καταβολής της μισθοδοσίας και λοιπών ανελαστικών δαπανών, την αδυναμία εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων τους και την αδυναμία καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές και εργολάβους με αποτέλεσμα να υφίστανται κατασχέσεις χρηματικών διαθεσίμων και της περιουσίας της αυτοδιοίκησης από τους πιστωτές της.

Τα χρέη των δήμων
 Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν ο υπουργός και υφυπουργός Εσωτερικών κ. κ. Χάρης Καστανίδης και Πάρις Κουκουλόπουλος αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός των Δήμων (άληκτα κεφάλαια) ανέρχεται στο ποσό των 1.900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.100 εκατ. ευρώ είναι υποχρεώσεις προ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και τα 800 εκατ. ευρώ είναι δάνεια προς ιδιωτικές τράπεζες (εσωτερικού και εξωτερικού)

Σ΄ αυτά τα ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης (κυρίως) και των λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων που ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων είναι δάνεια του ΤΠΔ. Ο δανεισμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που αφορά δάνεια που είχαν συνάψει οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανέρχεται στο ποσό των 110 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους ανέρχονται σε 1.300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι ΟΤΑ, ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ, ανέρχονται σε 87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες.
Ταυτόχρονα με την οικονομική αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους οι δήμοι εμφανίζουν και αδυναμία είσπραξης ιδίων εσόδων. Οι συνολικές απαιτήσεις τους ανέρχονται στο ποσό των 1.650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.400 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μη εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα και επιβληθέντα πρόστιμα.

Το «πακέτο» των μέτρων
 Το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, αναγνωρίζοντας τόσο την κρισιμότητα του προβλήματος όσο και την επείγουσα ανάγκη υποστήριξης των δήμων, αποφάσισε να δρομολογήσει άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους ΟΤΑ. Για τον λόγο αυτό και σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ. Π. Δ.), σχεδίασαν και θέτουν σε εφαρμογή ένα πακέτο άμεσα υλοποιήσιμων μέτρων.

Συγκεκριμένα:
 - Με την τεχνική υποστήριξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα διαμορφωθούν εξατομικευμένα προγράμματα εξυγίανσης για κάθε δήμο που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Με βάση αυτά τα προγράμματα, θα επιδιωχθεί μείωση του μισθολογικού κόστους με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ, ενώ οι ΟΤΑ θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της περιόδου για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με ιδιωτικές τράπεζες.
- Δρομολογήθηκε ήδη αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν λάβει οι δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μέχρι και 25 έτη και μείωση του επιτοκίου από 11,5%, που είναι σήμερα το κυμαινόμενο σε περίπου 5,9%. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση οι δήμοι θα εξασφαλίσουν μείωση της ετήσιας δόσης, γεγονός που απελευθερώνει πόρους για να διατεθούν για εξόφληση χρεών και λειτουργικές ανάγκες. Ηδη, πέντε δήμοι έχουν προσφύγει στο ΤΠΔ για επαναρύθμιση των δανείων τους.
- Προωθείται συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών των ΟΤΑ προς το κράτος (π. χ., σε ασφαλιστικά ταμεία) με οφειλόμενα ποσά του κράτους προς τους δήμους (π. χ., παρακρατηθέντα).
- Επιδιώκεται η εξασφάλιση κεφαλαίων για το ΤΠΔ προκειμένου να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια στους ΟΤΑ για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους (προμηθευτές) και να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί.
Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυγίανσης θα πραγματοποιηθεί από το «Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η χρηματοδότηση του οποίου επιδιώκεται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όχι από τους ΚΑΠ.
Οι ΟΤΑ θα εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης είτε υποχρεωτικά είτε εθελοντικά. Όταν γίνεται ένταξή τους στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιείται εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης τους από ορκωτούς ελεγκτές και θα εκπονείται ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, το οποίο θα εγκρίνεται από ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή με επικεφαλής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Απαγόρευση προσλήψεων
Βασική υποχρέωση των δήμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης είναι η ανάληψη της υποχρέωσης μείωσης των δαπανών και αύξησης των ιδίων εσόδων τους. Στην κατεύθυνση αυτή επιμέρους υποχρεώσεις είναι:
- Διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω Προγράμματος. Η ΣΑΤΑ θα χρηματοδοτεί, κατά περίπτωση, μόνο έργα για συντήρηση - επισκευή των υποδομών
- Πάγωμα ή περιορισμό χρηματοδότησης ορισμένων κωδικών (δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κλπ.)
- Πάγωμα ή περιορισμό των προσλήψεων και συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

«Μαχαίρι» στα κλιμάκια του Δημοσίου προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο

Μαχαίρι στα μισθολογικά κλιμάκια και αυστηρές προϋποθέσεις για τη βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο, που θα παρουσιαστεί σύντομα από τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.
Τα επιτελεία των δύο υπουργείων δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να ανακοινώσουν έως τις αρχές Αυγούστου τις βασικές αρχές του ενιαίου μισθολογίου, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».
Μία από τις αρχές αυτές είναι η καθιέρωση υπαλλήλων δύο ταχυτήτων, ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Η διαφοροποίηση θα γίνει ανάμεσα στους υπαλλήλους Υποχρεωτικής (ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και σε εκείνους της Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Βασική αλλαγή στην οποία προσανατολίζεται η κυβέρνηση είναι να μη δίνεται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης από τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, οι οποίοι δεν θα μπορούν να πάρουν τον ανώτερο βαθμό, ενώ απαιτείται πλέον μεγαλύτερος χρόνος προϋπηρεσίας ώστε και οι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ να φτάσουν στον ανώτερο βαθμό, που θα ανοίγει τον δρόμο για να γίνει κάποιος προϊστάμενος.
Ψαλίδι θα μπει και στα επιδόματα καθώς θα διατηρηθούν μόνο το οικογενειακό - οι σκέψεις είναι μάλιστα να δίνεται μόνο για την ύπαρξη τέκνων και να καταργηθεί το επίδομα γάμου -το επίδομα ειδικών συνθηκών απασχόλησης το οποίο λαμβάνουν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, καθώς και το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται για τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές.
Το νέο μισθολόγιο αναμένεται να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο, αφού προηγουμένως τεθεί το σχέδιο σε διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις του μισθολογίου θα έχουν άμεση εφαρμογή για τους νεοπροσλαμβανόμενους, ενώ θα υπάρξει σταδιακή προσαρμογή σε ορίζοντα τριετίας για όσους ήδη υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου.
Στο νέο θεσμικό πλαίσιο θα υπαχθούν και οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, ενώ αντιθέτως δεν θα καταργηθούν τα ειδικά μισθολόγια για τα οποία θα προωθηθούν κάποιες μικρές τροποποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

41.610 ο πληθυσμός του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοινώθηκαν από την ελληνική Στατιστική υπηρεσία τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στη χώρα μας.


Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Αλεξάνδρειας έχει πληθυσμό 41.610 εκ των οποίων οι 20.790 είναι άρρενες και οι 20.820  θήλεις. Η πυκνότητα του μόνιμου πληθυσμού είναι 86,90 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Ο πληθυσμός του Δήμου Βεροίας φθάνει τους 66.630 εκ των οποίων οι 32.650 είναι άρρενες και οι 33.980 θήλεις. Η πυκνότητα του πληθυσμού είναι 83,65 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Ο Δήμος Νάουσας είναι ο τρίτος πλέον δήμος του Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας με πληθυσμό 32470 εκ των οποίων οι 16210 είναι άρρενες και οι 16.260 θήλεις. Η πυκνότητα του πληθυσμού του δήμου Νάουσας είναι στα 76,31 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.


Σε επίπεδο χώρας ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011 ανέρχεται στους  10.787.690,  εκ των οποίων
5.303.690  άρρενες (49,2%)  και 5.484.000  θήλεις (50,8%).


Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι
διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012.  Αναλυτικά αποτελέσματα για τα
δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται
διαθέσιμα σταδιακά,  από το τέλος του 2012  και εντός του 2013,  μετά την επεξερ-
γασία των ατομικών ερωτηματολογίων (38.000.000  σελίδες),  η οποία περιλαμβάνει
την οπτική ανάγνωση,  την κωδικογράφηση και τους πάσης φύσεως ελέγχους
ποιότητας.  
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Συνελήφθησαν οι δράστες της διπλής δολοφονίας στην Βέροια

Οι κακοποιοί βασάνισαν το ζευγάρι για να τους αποκαλύψουν που είχαν τα χρήματα και τα κοσμήματά τους


Στην σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν οι αστυνομικοί οι οποίοι συμφωνα με την αστυνομία είχαν δολοφονήσει στις 26 Ιουνίου στο σπίτι τους στην Βέροια έναν 73 χρονο και την 69 χρονη σύζυγό του για να τους ληστέψουν.
Οι δράστες έπιασαν στον ύπνο τους ηλικιωμένους και όταν τους ξύπνησαν, τους ζήτησαν χρήματα και κοσμήματα. Όταν πήραν την πληροφορία που ήθελαν, τους έδεσαν με αυτοσχέδια σχοινιά, τους φίμωσαν και άρχισαν να ψάχνουν.

Η 69χρονη σύμφωνα με την ιατροδικαστή πέθανε από ασφυξία, ενώ ο 73χρονος είχε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από βαρύ αντικείμενο. Μετά από διακριτική παρακολούθηση που διήρκησε αρκετές μέρες η Αστυνομία συνέλαβε στην Θεσσαλονίκη τους δράστες του εγκλήματος, ένα 20χρονο και ένα 31χρονο . Στο κρησφύγετο των δραστών βρέθηκαν πολλά κλοπιμαία τα οποία είχαν αφαιρέσει από το σπίτι του άτυχου ζευγαριού.
Εντύπωση προκάλεσε στους αστυνομικούς ο οπλισμός που διέθεταν οι δύο κακοποιοί. Στο κρησφύγετο των δύο αλλοδαπών βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο (ΑΚ-47), ένα υποπολυβόλο ( TOKAREV), τρεις γεμιστήρες με 63 φυσίγγια και εκατόν τριάντα επτά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Η Θεατρική παράσταση ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ στην Αλεξάνδρεια

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Την Τρίτη 19 Ιουλίου, στο Δημοτικό Αμφιθάτρο Αλεξάνδρειας, για μια και μόνο παράσταση, θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ. Η παράσταση είναι βασισμένη σε ένα από τα καλύτερα βιβλία του 20ου αιώνα. Ένα έργο για παιδιά και για όσους αισθάνονται ακόμη παιδιά με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.Μια παράσταση για κάθε ηλικία που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.

Περίληψη του έργου
“Ο αφηγητής πέφτει με το αεροπλάνο του, που έχει πάθει βλάβη στην έρημο. Εκεί συναντά ένα ασυνήθιστο παιδί «Το Μικρό Πρίγκιπα» . Γνωρίζονται και γίνονται φίλοι. Ο αφηγητής μαθαίνει πολλά για τον καινούργιο του φίλο. Ο Μικρός Πρίγκιπας σιγά σιγά του διηγείται την επίσκεψη του σε άλλους πλανήτες όπου υπάρχουν διάφοροι περίεργοι …ματαιόδοξοι , επιχειρηματίες , βασιλιάδες, σταθμάρχες κ.α.
Η παράσταση ακολουθεί την παιδική φαντασία , την αφήνει ελεύθερη,

συνεργάζεται μαζί της για να γελάσει το παιδί , να διασκεδάσει και κυρίως να μάθει αυτά που ο Μικρός Πρίγκιπας έμαθε από τα ταξίδια του, για τη ζωή, τη φιλία, τον άνθρωπο, … τις ομορφιές της ζωής που οι μεγάλοι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Πράγματα χρήσιμα για πάντα, αλήθειες που πολλές φορές δεν λέγονται.
Όλα τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν το Μικρό Πρίγκιπα .
Στην Παράσταση πρωταγωνιστούν ηθοποιοί γνωστοί στα παιδιά από αγαπημένα τους σήριαλ.
Η θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» θα βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια για μία μοναδική παράσταση την Τρίτη 19 Ιουλίου στις 9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας. Πληροφορίες στο 6984 053 427 όλες τις ώρες.

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 10€
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Φώτης Σπύρου
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ : Παύλος Μάτεσης, Φώτης Σπύρου
ΜΟΥΣΙΚΗ : Θοδωρής Οικονόμου
ΣΚΗΝΙΚΑ : Βαλεντίνος Βαλάσης
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ : Ελένη Ψύρρα
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ : Έλενα Γεροδήμου
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ : Δημήτρης Ζωγραφάκης
ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Σοφία Βογιατζάκη, Φώτης Σπύρος, Κάτια Νικολαΐδου, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Πατρίκιος Κωστής, Σόλωνας Τσούνης, Μπίλιω Κωνσταντοπούλου, Διονύσης Κλαδής, Βαγγέλης Δαλλές.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 18 Ιουλίου και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

1. Επί αιτήσεως παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Αλευρά από τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
3. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Εργατικών Κατοικιών Πλατέος Ημαθίας» (Α.Μ. 355/2009 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος με α/α 2, που βρίσκεται στην Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητα Πλατέος.
5. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος με α/α 3, που βρίσκεται στην Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος.
6. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδών στις περιοχές επέκτασης “Αμπελότοποι” και “Β. Τμήμα-Αγ. Γεωργίου”» (Α.Μ. 75/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
7. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών στα Τ.Δ. Καμποχωρίου, Βρυσακίου, Νησίου και Νεοχωρίου» (Α.Μ. 162/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
8. Λήψη απόφασης για την ένταξη της Μελέτης «Μελέτη Διαχείρισης Φερτών Υλικών Αλιάκμονα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας» στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Αθλητικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση των αθλητικών τους δραστηριοτήτων.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Τρικάλων» (Α.Μ. 332/2009 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις Τ.Δ. Κλειδίου» (Α.Μ. 176/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στα Τ.Δ. Λουτρού και Νησίου» (Α.Μ. 197/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
14. Λήψη απόφασης για την επέκταση δικτύου Μ.Τ. τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ καθώς και τοποθέτηση μετρητή με Χ/Δ ΦΟΠ στον οικισμό Νησελίου Δ.Ε. Αλεξάνδρειας.
15. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση του αύλειου χώρου Γυμνασίου Τ.Δ. Κορυφής του Δήμου» (Α.Μ. 47/2010 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Πεζοδρομήσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Πλατάνου».
17. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των λακκουβών των οδών του Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.
18. Λήψη απόφασης για την διαγραφή από τον υπ’ αριθ. 18/2011 Χ.Κ. με τίτλο «Μισθώματα αγροτεμαχίων Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας».
19. Αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού των ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας, που καταργήθηκαν, στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. 315/2009 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών» (Α.Μ. 201/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
22. Υποβολή Έκθεσης εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011.
23. Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Εισηγητικής Επιτροπής: α) Για την ανάδειξη και καθιέρωση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας, β) Ψήφιση δαπάνης της εργασίας «Δημιουργία ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος Δήμου Αλεξάνδρειας»-Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού 2011 και γ) Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
24. Έγκριση «Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών» Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
25. Έγκριση «Κανονισμού Προσωπικού» Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
26. Έγκριση «Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης» Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
27. Έγκριση «Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας».
28. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) στο Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
29. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας.
30. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.
31. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πρότασης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4.7 και κωδικό θεματικής προτεραιότητας 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, Άξονας προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων».
32. Διαγραφή χρεών δημοτών Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
33. Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετονομασία οδού στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας.
34. Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκμίσθωση ή μη Δημοτικής έκτασης εντός του υπ’ αριθ. 2008 τεμαχίου.
35. Έγκριση δαπανών έκτακτων μετακινήσεων Δημάρχου στην Αθήνα, στις 14 και 30 Ιουνίου 2011, για υπηρεσιακούς λόγους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Ο κ. Αλευράς να αφήσει τα "σάπια"!

Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Αλευράς είπε ότι παραιτείται γιατί ο κ. Γκαβαρδίνας του είπε ότι δεν συζητεί καθόλου τα θέματα που θέτει ο ίδιος.
Όμως και στα δύο βίντεο που παραθέσαμε ο κ. Γκαβαρδίνας συζητεί θέματα του κ. Αλευρά. Άρα ο λόγος της παραίτησής του κ. Αλευρά δεν είναι αληθινός. Τελεία και παύλα.
Όλα τα άλλα περί αποσπασμάτων βίντεο είναι προφάσεις εν αμαρτίαις
για να αποφύγει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.


Η νεοσύστατη Επιτροπή για την Ποιότητα Ζωής όντως δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Ωστόσο όμως αυτός δεν είναι σοβαρός λόγος για να παραιτείται κάποιος από το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας της ούτε είναι λόγος για να λέει αναληθή πράγματα.
Άλλωστε και ο ίδιος ο κ. Αλευράς με την εμμονή του να ψηφίζει σε όλα ΟΧΙ δεν συμβάλλει στην καλή λειτουργά της επιτροπής.
Είναι δυνατόν να λέει ΟΧΙ στις προσλήψεις ανέργων συμπολιτών μας (ΣΕΑ Πλατάνου) και στις διάφορες επιχειρήσεις (καφετερίες) που θέλουν να ανοίξουν;

Αντί λοιπόν ο κ. Αλευράς να ζητά κι άλλα βίντεο για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, καλύτερα θα είναι να ζητήσει συγγνώμη για τις λανθασμένες του θέσεις και να αναλάβει τις ευθύνες του πριν απογοητεύσει ολότελα και τους ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν και το κόμμα του που τον στήριξε. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Ο Αλευράς για τον ΠΟΛΙΤΗ

ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ- ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΑ-ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΑΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.


ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΤΑΞΥ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ-ΑΛΕΥΡΑ"ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΠΙΘΑΝΟΝ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ,ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΟΥ,ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΒΕΒΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΙΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ,ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ,ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ολόκληρο το βίντεο μεταξύ Γκαβαρδίνα - ΑλευράΕπειδή ο κ. Αλευράς αμφισβήτησε αυτά που γράψαμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύσαμε επιλεκτικά ένα μικρό απόσπασμα βίντεο, σήμερα δημοσιεύουμε όλο το βίντεο με τη συζήτηση μεταξύ Αλευρά - Γκαβαρδίνα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το οποίο φυσικά δικαιώνει τον ΠΟΛΙΤΗ, αφού πουθενά δεν ακούγονται αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Αλευράς ότι ειπώθηκαν.
Τακτική του ΠΟΛΙΤΗ είναι να λέει την αλήθεια για όλους και για όλα. Όπως προβάλαμε τα θετικά του κ. Αλευρά έτσι πρέπει να πούμε και τα αρνητικά του. Όπως είπαμε τα αρνητικά του κ. Γκαβαρδίνα έτσι θα πούμε και τα θετικά του.
Έτσι μόνο εξυπηρετείται ο Αλεξανδρινός λαός. Με υπεύθυνη ενημέρωση και όχι με κομματικές παρωπίδες που αντικρίζουν τα πράγματα μονόπλευρα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τις κατανομές κονδυλίων στις Σχολικές ΕπιτροπέςΦωτιές άναψε το θέμα της κατανομής των κονδυλίων στις δύο σχολικές επιτροπές του Δήμου Αλεξάνδρειας μεταξύ του εισηγητή του θέματος αντιδημάρχου κ. Νίκου Γκαβαρδίνα και της δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης και εκπαιδευτικού κυρίας Λαμπίρη Άννας, οι οποίοι διαξιφίστηκαν έντονα, προκαλώντας εν συνεχεία την ανταλλαγή απαξιωτικών χαρακτηρισμών κι από άλλους δημοτικούς συμβούλους ένθεν και ένθεν.

Στην εισήγηση του θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Γκαβαρδίνας έκανε γνωστό ότι η Σχολική επιτροπή Αβάθμιας εκπαίδευσης θα πάρει το 68% των κονδυλίων που φθάνει στο ποσό των 98.000 ευρώ ενώ η Ββάθμια Σχολική Επιτροπή θα πάρει το 32% ήτοι 46.000 ευρώ.
Ο αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας δήλωσε ότι η παραπάνω κατανομή έγινε με βάση τον αριθμό αιθουσών που υπάρχουν στην Αβάθμια και Ββάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.
Η δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης κυρία Λαμπίρη παίρνοντας το λόγο είπε ότι το κριτήριο αυτό είναι λανθασμένο με αποτέλεσμα να είναι αυθαίρετη και άδικη η κατανομή έτσι όπως έγινε.
Η κυρία Λαμπίρη τόνισε ότι κριτήριο για την κατανομή των κονδυλίων θα πρέπει να είναι ο αριθμός των μαθητών που υπάρχουν στην Αβάθμια και Ββάθμια εκπαίδευση και όχι ο αριθμός των αιθουσών, αφού όπως είπε η δημοτική σύμβουλος, υπάρχουν σχολικά κτίρια με άδειες αίθουσες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται. Τέλος η κυρία Λαμπίρη πρόσθεσε ότι υπάρχει νόμος, ο οποίος υπαγορεύει το κριτήριο του αριθμού των μαθητών.
Ο Αντιδήμαρχος κύριος Γκαβαρδίνας απαντώντας στην κα Λαμπίρη είπε ότι επικαλείται πράγματα που είναι στη φαντασία της, αφού δεν υπάρχει νόμος που να λέει ποιο πρέπει να είναι το κριτήριο της κατανομής ενώ η κυρία Λαμπίρη τον κατηγόρησε για άσχετο και ανενημέρωτο.
Από εκεί και πέρα τα πράγματα παρεκτράπηκαν αφού κάποιος από τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης αποκάλεσε την κυρία Λαμπίρη στρίγκλα δημιουργώντας πανδαιμόνιο στο δημοτικό συμβούλιο.
Μετά από αυτό το χαρακτηρισμό, ο οποίος ομολογουμένως δεν ήταν ούτε καθόλου κόσμιος, η κυρία Λαμπίρη μίλησε για χούλιγκανς που υπάρχουν την πλευρά της διοίκησης, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Γκιουρτζής αναγκάστηκε να επέμβει και να πει τέτοιου είδους συμπεριφορές δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς το προεδρείο. Μάλιστα ο κ. Γκιουρτζής εις ένδειξη διαμαρτυρίας κατέβηκε από το προεδρείο και τη θέση του ανέλαβε ο αντιπρόεδρος κ. Απατσίδης Γιάννης.
Αφού ηρέμησαν τα πνεύματα το λόγο πήρε ο κ. Γκιόνογλου, ο οποίος τόνισε ότι μπορεί ο νόμος να λέει ότι λέει για το πώς πρέπει να γίνουν οι κατανομές αλλά υπάρχουν και οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων στις οποίες ο Δήμος πρέπει να συντρέξει.
Το ίδιο είπε και ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Δημητριάδης, ο οποίος δήλωσε ότι όπου χρειαστεί θα δοθούν χρήματα από ίδιους πόρους του δήμου πέραν των κατανομών που έχουν γίνει.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Γκαβαρδίνας προς Αλευρά: Δεν συνδιοικούμεΟ κ. Αλευράς παραιτήθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διότι κατά τη γνώμη του ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιδήμαρχος κ. Γκαβαρδίνας περιόριζε τη λειτουργία της Επιτροπής μόνον στην προέγκριση αδειών για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν επέτρεπε τη συζήτηση σοβαρών θεμάτων που άπτονται της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Μάλιστα ο κ. Αλευράς αναφέρει στην επιστολή του ότι ο κ. Γκαβαρδίνας αρνήθηκε να συζητήσει στη συνεδρίαση της Επιτροπής το θέμα που αφορούσε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας παρά το γεγονός ότι για το θέμα αυτό ο κ. Αλευράς είχε καταθέσει εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία, όμως, ποτέ δεν συζητήθηκε ούτε φυσικά προωθήθηκε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης ο κ. Αλευράς στην επιστολή παραίτησης που απέστειλε στον Τοπικό Τύπο και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου «χρεώνει» στον πρόεδρο κ. Γκαβαρδίνα μια δήλωση η οποία, όμως, οφείλουμε να πούμε ότι δεν έγινε ποτέ.
Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή του ο κ. Αλευράς εμφανίζει τον κ. Γκαβαρδίνα να δηλώνει ότι: «Ό,τι και να προτείνεις κ. Αλευρά είσαι μειοψηφία, είμαστε πλειοψηφία και δεν θα συζητήσουμε ό,τι και να προτείνεις εσύ».
Επειδή παρακολουθούμε όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων του δήμου και ασκούμε αυστηρή κριτική σε όλα τα μέλη της διοίκησης του Δήμου και ιδιαίτερα στον κ. Γκαβαρδίνα για τα πολιτικά του ατοπήματα, οφείλουμε εδώ, για την αποκατάσταση της αλήθειας, να δηλώσουμε ότι ο αντιδήμαρχος κ. Γκαβαρδίνας δεν έκανε την δήλωση αυτή και αυτό αποδεικνύεται από το ΒΙΝΤΕΟ του «ΠΟΛΙΤΗ».
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις ΚαφετέρειεςΣτην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας αποφασίστηκε να μην γίνει αύξηση στα δημοτικά τέλη των καφετεριών με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουν πιστά το νόμο. Δείτε το βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντoς πρέπει να λειτουργούν στα πλαίσια του νόμουΟ Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Δημητριάδης στη συνεδρίαση της Επιτροπής διαβούλευσης και με αφορμή ένα ερώτημα σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα και γενικότερα τις παρανομίες στην πόλη είπε ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να σέβονται τους περιοίκους και να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Παρακολουθείστε το βίντεο.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...