Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στα Γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής του δήμου Αλεξάνδρειας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τις προκηρυχθείσες θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, οι αιτήσεις, εκτός από τον δικαιούχο του Προγράμματος ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στη Βέροια, μπορούν να υποβάλλονται και στην Αλεξάνδρεια, στα Γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 64, διπλά στο Σούπερ-Μάρκετ Μασούτης), από όπου διατίθενται έντυπα αιτήσεων και η σχετική προκήρυξη (ανακοίνωση ΚΟΧ 5.201/1/2012). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 23330-25971.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012 και λήγει την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας - 210 θέσεις στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) εκδόθηκε η υπ’ αριθμό ΚΟΧ 5.201/1/2012 ανακοίνωση (προκήρυξη) για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με σκοπό την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ημαθίας».

Η ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (684) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ημαθίας, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν διακόσια δέκα (210) άτομα στον Δήμο Αλεξάνδρειας, διακόσια τριάντα (230) άτομα στον Δήμο Βέροιας, διακόσια τριάντα δύο (232) άτομα στον Δήμο Νάουσας, δύο (2) άτομα στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, και δέκα (10) άτομα στο «Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών-ΕΡΓΑΝΗ».

Οι υποψήφιοι - ωφελούμενοι πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, και
να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.3996/2011, η αμοιβή αυτών που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας είναι 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (ώρες παραλαβής αιτήσεων: 08:30-14:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., οδός Σωτήρη Πέτρουλα 5, Βέροια, Τ.Κ. 59100
υπόψιν κ. Στέλλας Μπαρμπαρούση (τηλ. επικοινωνίας: 2331071890 ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες: αρχίζει από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012 και λήγει την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης (προκήρυξης) έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς και σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του Νομού Ημαθίας.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...