Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή 2βάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειας για το Κυλικείο Μελίκης

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ Χ Παντόπουλοος
και η δημοτική υπάλληλος κ Μ Μάνου
Ο εκμισθωτής του Κυλικείου αφαίρεσε την αίτηση
Η Επιτροπή 2βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρείας θα αναγκαστεί να συνεδριάσει και την επόμενη Τετάρτη, για τρίτη συνεχή φορά, για το πρόβλημα που προέκυψε με το κυλικείο στο Γυμνάσιο-Λύκειο Μελίκης.
Ο εκμισθωτής του συγκεκριμένου κυλικείου ζητάει την μείωση του ενοικίου και την ρύθμιση του χρέους (22.000 ευρώ) που οφείλει επικαλούμενος την τρέχουσα οικονομική κρίση.
Τα μέλη της Επιτροπής
και ο δικηγόρος κ Πετρομελίδης
Από την πλευρά του ο πρόεδρος κ Χρήστος Παντόπουλος και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής σε προηγούμενη συνεδρίαση είχαν συμφωνήσει να κάνουν δεκτά τα αιτήματα του μισθωτή με την προϋπόθεση όμως ότι θα ήταν σύννομη η απόφασή τους
.Ετσι ανέθεσαν σε δικηγόρο να . γνωματεύσει περί την νομιμότητας ή όχι μιας τέτοιας απόφασης.
Στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής παρευρέθηκε,  εκ μέρους του Δήμου, η δικηγόρος κ Δώρα Κουρκουτά  και εκ μέρους του εκμισθωτή, του Κυλικείου Μελίκης, κ Πετρομελίδης.
Κατά την συζήτηση του θέματος διαπιστώθηκε ότι, για ανεξήγητους... λόγους, δεν είχε δοθεί στην κ Κουρκουτά   η αίτηση που είχε υποβληθεί από τον εκμισθωτή προς την Επιτροπή για την μείωση του ενοικίου και την ρύθμιση του χρέους.
Οι ανεξήγητοι λόγοι όμως εξηγήθηκαν επαρκώς λίγο μετά όταν τον λόγο πήρε η πρακτικογράφος,δημοτική σύμβουλος κ Μυρσίνη Μάνου η οποία ενημέρωσε το σώμα ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση ο εκμισθωτής του Κυλικείου ενώ είχε ενημερωθεί από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με το αίτημά του, αυτός  στην συνέχεια πήγε στο γραφείο της  κ Μάνου άρπαξε την αίτηση που είχε καταθέσει και έφυγε ενώ λίγες ημέρες μετά έστειλε προς την Επιτροπή και ένα εξώδικο με χαρακτηρισμούς που ενόχλησαν τα μέλη της επιτροπής.και ιδιαίτερα τον κ Ιερεμία  Κιοσέογλου
Τελικά συμφωνήθηκε να   ξανά συνεδριάσει η Επιτροπή την επόμενη Τετάρτη στης 6.00 μ.μ.παρόντων και των δύο δικηγόρων και αφού η κ Κουρκουτά εξετάσει το νέο στοιχεί που προέκυψε δηλαδή την αίτηση του εκμισθωτή την οποία παρέδωσε στην πρακτικογράφο κ Μάνου ο δικηγόρος κ Πετρομελίδης.

.
.


Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ο δήμαρχος κ Φώτης Δημητριάδης
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
 Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους
Α. Τροποποιεί την αριθ. 613/8/8-1-2013 [ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΨΠ-ΕΜΛ] απόφαση Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 9972/44/15-3-2013 [ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩΨΠ-Σ1Β] απόφαση Δημάρχου , και ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία μέχρι 31.08.2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ως εξής:

1. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. 1. Καθ' ύλην αρμοδιότητες:
α) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εποπτεία για θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων.
β) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής (κτιριακά έργα, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, θέματα συγκοινωνίας και σηματοδότησης, εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ.).
γ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και του προσωπικού αυτής (αποκομιδή αστικών απορριμμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών, καθαριότητα οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητα λαϊκών αγορών, προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, κίνηση και συντήρηση οχημάτων, περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, δημοτικά κοιμητήρια, πράσινο).
δ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ και Περιβάλλοντος, με εξαίρεση την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας.
ε) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του προσωπικού αυτής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, άρδευση καλλιεργειών, αγροτική οδοποιία, διαχείριση βοσκοτόπων, εποπτεία Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Αδειοδοτήσεων, Εμπόριο) και Απασχόλησης.
στ) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.
ζ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων.
η) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.
θ) Την αναπλήρωση των κατά τόπον Αντιδημάρχων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
β) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ε) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίωνκαι την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
ζ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
η) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων.

2. Τον κ. Βασιλόπουλο Δημήτριο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
2.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής.
β) Την εποπτεία λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του προσωπικού αυτής.
γ) Την εποπτεία λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και του προσωπικού αυτής.
δ) Την εποπτεία λειτουργίας του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και του προσωπικού του Τμήματος.
ε) Την εποπτεία του προσωπικού του αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Την εποπτεία, επίβλεψη και τον συντονισμό του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
ζ) Τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εποπτεία της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του «προγράμματος Διαύγεια» σε εφαρμογή του Ν.3861/2010.
η) Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
θ) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίαςτελετών και εορταστικών εκδηλώσεων , εν γένει του Δήμου.
ι) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.


2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

3. Τον κ. Ιερεμία Κιοσέογλου κατά τόπον Αντιδήμαρχο, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
3.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
β) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης, του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού, στο σκέλος που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Πλατέος.
γ) Την συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
δ) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος.

3. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΕΟΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
  β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
  γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
  δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
  ε)Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
  στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμούκαι των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
  η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
  θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτωντης Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
  ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

  1. Τον κ. Κωνσταντίνο Βενιόπουλο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  4.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
  α) Τις αδελφοποιήσεις και τη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.
  β) Την εποπτεία λειτουργίας του Δημοτικού (Τοπικού) Συμβουλίου Νέων.
  γ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων.
  4.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΛΙΚΗΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
  β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
  γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
  δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
  ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίαςτελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
  στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμούκαι των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
  η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
  θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτωντης Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
  ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

  1. Τον κ. Γκιορτζή Δημήτριο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  5.1. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
  β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
  γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
  δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
  ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίαςτελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
  στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμούκαι των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
  η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
  θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
  ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  ια) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  Β. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:
  α) Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  β) Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
  γ) Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζομένων στο εξωτερικό.
  Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κούγκας, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

  Μανιτάκης: Τα μέτρα κατά επίορκων προστατεύουν τους καλούς υπαλλήλων

  «Τα μέτρα που λάβαμε για απομάκρυνση όσων δημόσιων υπαλλήλων αμαυρώνουν την εικόνα της δημόσιας διοίκησης, αποσκοπούν στην προστασία του κύρους της τεράστιας πλειοψηφίας των έντιμων, των άξιων και ικανών», τόνισε στη Βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, αποσαφηνίζοντας ότι η νομοθεσία προβλέπει αργία για όποιον παραπέμπεται με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα.
  Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Βούτση, ο κ. Μανιτάκης απέκρουσε τον ισχυρισμό ότι μπορεί να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία ένας δημόσιος υπάλληλος με απλή δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Τόνισε, δε, ότι δεν είναι δυνατό να παραμένει στην υπηρεσία υπάλληλος που έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακουργηματικές πράξεις, όπως είναι η πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, κατάχρηση, δωροδοκία, προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας κ.ά.
  Βρούτσης: Η κυβέρνηση δημιουργεί κοινωνικό αυτοματισμό κατά των δημόσιων υπαλλήλων
  Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε «αλλαγή της νομοθετικής διάταξης, με βάση την οποία η καταγγελία για παράβαση καθήκοντος οδηγεί σε αυτοδίκαιη αργία και στον προθάλαμο πιθανότατης απόλυσης», επισημαίνοντας ότι δημιουργήθηκε αρνητικό κλίμα στους κόλπους της δημόσιας διοίκησης και υπάρχουν ψηφίσματα από τις οργανώσεις. Ο κ. Βούτσης ανέφερε, επίσης, ότι καθημερινά τα δελτία ειδήσεων, σαν επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, επιδίδονται σε ένα μπαράζ για να δημιουργούνται συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. «Υπάρχει επικοινωνιακό μπαράζ και πογκρόμ. Με ποια δημοσιοϋπαλληλία θα προχωρήσουμε όταν απαξιώνεται συνεχώς; Πρέπει να υπάρχει η υπερηφάνεια. Δεν μπορεί κανείς δόλιος να οδηγήσει έναν δημόσιο υπάλληλο στην εφεδρεία και την απόλυση», είπε χαρακτηριστικά.
  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

  Πάτρα:Δωρεά 20.000 E στον δήμο για δωρεάν διανομή κουλουριών στα σχολεία

  Πάτρα: Δωρέα 20.000 € στο δήμο για δωρεάν διανομή κουλουριών στα σχολεία

  Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του δημάρχου της Πάτρας για τη στήριξη των οικονομικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδίως των μαθητών της πόλης μας, δύο πολίτες οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, διέθεσαν ποσό 20.000 ευρώ στον Δήμο της Πάτρας για την καθημερινή παροχή ενός δωρεάν κουλουριού στους μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών της πόλης μας.
  Οι επιταγές από τους συμπολίτες μας, δόθηκαν στον δήμαρχο Πατρέων Γιάννη Δημαρά ο οποίος τις παρέδωσε στον αντιδήμαρχο Παιδείας Ανδρέα Φίλια, που με τη σειρά του θα τις διαθέσει στις Σχολικές Επιτροπές προκειμένου να διατεθούν στους μαθητές της Πάτρας.
  Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος της Πάτρας επισημαίνει: «Η πραγματικότητα σήμερα καταδεικνύει ότι αρκετοί μαθητές σχολείων της πόλης μας, λόγω της οικονομικής ανέχειας των οικογενειών τους, προσέρχονται στο σχολείο τους υποσιτισμένοι. Ο Δήμος Πατρέων, από πέρυσι, με τα πενιχρά οικονομικά διαθέσιμα, θεσμοθέτησε τη διανομή δωρεάν κουλουριού σε μαθητές των σχολείων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσει αυτή τη δράση και στο μέλλον, σε συνεργασία και με ευαισθητοποιημένους πολίτες που κάνουν πράξη την αλληλεγγύη σε αυτές τις δύσκολες εποχές».
  Ο κ. Δημαράς ευχαρίστησε θερμά τους συμπολίτες μας για τη θερμή κίνησή τους και την ευαισθησία και την ανθρωπιά που επιδεικνύουν και ευχήθηκε η πράξη τους να βρει μιμητές,
  Η διανομή κουλουριών στους μαθητές της Πάτρας θα ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα ευθύνη της αντιδημαρχίας Παιδείας διαμέσου των Σχολικών Επιτροπών και πάντα σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Συλλόγους Γονέων.
  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

  Δωρεάν διανομή δενδρυλλίων στον Δ Δράμας


  Σε διανομή  δενδρυλλίων  σε φορείς, σχολεία, συλλόγους και δημότες προχώρησε ο Δήμος Δράμας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας δασοπονίας.
  Τα δενδρύλλια, έγιναν ανάρπαστα  και διανεμήθηκαν όπως κάθε χρόνο δωρεάν από τις πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι, στον Δημοτικό Κήπο της Δράμας, δίπλα στο άγαλμα της Ελευθερίας.
  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

  Προκήρυξη νέων συμβάσεων γιατρών στον ΕΟΠΥΥ

  Προκήρυξη νέων συμβάσεων γιατρών στον ΕΟΠΥΥ

  Ανανέωση θητείας για δύο χρόνια, σε περίπου 1000 γιατρούς συμβασιούχους έργου στις Τοπικές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ που κινδυνεύουν να κλείσουν σκέφτεται να προτείνει στην Κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με δηλώσεις του στην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ. Βαρβάρα Ανεμοδουρά, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους.
  Η πρόταση αυτή, που έχει γίνει γνωστή στην τρόικα λόγω της μνημονιακής υποχρέωσης μείωσης του ιατρικού προσωπικού του ΕΟΠΥΥ κατά 10%, στηρίζεται στο γεγονός ότι ήδη οι θέσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 14,3% και το 2013 θα φθάσει το 17% λόγω αποχωρήσεων ή συνταξιοδοτήσεων.
  Για τον ίδιο λόγο, ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να δρομολογήσει προκήρυξη για συμβασιούχους γιατρούς με διασπορά ειδικότητας και γεωγραφική διασπορά, διότι από τους 5500 συμβασιούχους, το 35% είναι ανενεργοί, γεγονός που ερμηνεύεται ως «σιωπηλή καταγγελία» της σύμβασης.

  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

  Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας δήμαρχος Μεσολογγίου


  Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, χθες, κατά τη διάρκεια της 11ης ημέρας απεργίας πείνας, ο δήμαρχος Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, ο οποίος διαμαρτύρεται για το σχέδιο «Αθηνά». Μαζί του, μεταφέρθηκε και η διοικητική υπάλληλος Γιώτα Νικολοπούλου, που κάνει απεργία πείνας για τον ίδιο λόγο.
  Και οι δυο τους, μεταφέρθηκαν από την Πινακοθήκη, όπου πραγματοποιούν τη διαμαρτυρία τους – απεργία πείνας, εσπευσμένα στο νοσοκομείο με επιπλοκές στην υγεία τους, υπό τα χειροκροτήματα των πολιτών. Οι γιατροί διαπίστωσαν συμπτώματα εξάντλησης ενώ και οι δύο παραμένουν νοσηλευόμενοι.
  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

  Απεργούν οι εργαζομενοι στα ασφαλιστικά Ταμεία

  Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι ζητούν απόσυρση των προωθούμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές που ζημιώνουν το ασφαλιστικό σύστημα. Η απόφαση αφορά την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδίας Υγειονομικών Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν επίσης συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας και πορεία προς τη Βουλή.
  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

  Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

  Ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας για τη λειτουργία των καταστημάτων την Καθαρά Δευτέρα

  Δεδομένου ότι, πλησιάζει η ημέρα της Καθαρής Δευτέρας και τίθενται από μέλη των Εμπορικών Συλλόγων ερωτήματα σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και το καθεστώς πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων κατά την ημέρα αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες).
  Κατά συνέπεια, η Καθαρή Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και η λειτουργία των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή είναι ελεύθερη, εάν και εφόσον το επιθυμεί ο κάθε έμπορος – επιχειρηματίας.
  Δεδομένων αυτών, τα εμπορικά καταστήματα που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν την Καθαρή Δευτέρα, οπουδήποτε στην επικράτεια, θα ανοίξουν νόμιμα και δεν οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις. Προσοχή πρέπει να δοθεί μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η Καθαρά Δευτέρα έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες ρυθμίσεις, όπως π.χ. με υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα (τοπική εορτή), συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κλπ.
  Παρ’ όλα αυτά, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας προτείνει τα τοπικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας.
  ΤΟ Δ.Σ.
  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

  Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

  Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Στρασβούργο ο ευρωβουλευτής Παπαστάμκος  Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργος Παπαστάμκος νοσηλεύεται «σε σοβαρή κατάσταση» σε νοσοκομείο του Στρασβούργου, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Σώματος.

  «Δεν μπορώ ακόμη να σας ανακοινώσω την οριστική διάγνωση, όμως η κατάστασή του είναι σοβαρή», δήλωσε στους ευρωβουλευτές ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς μόλις ξεκίνησε και πάλι η συνεδρίαση, μιάμιση ώρα μετά τη λιποθυμία του Έλληνα καθηγητή.

  Ο 58χρονος Γιώργος Παπαστάμκος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ προήδρευε μιας διαδικασίας ψηφοφορίας, γύρω στις 14:35 (τοπική ώρα).

  Είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση των εκατοντάδων τροποποιήσεων που είχαν κατατεθεί για τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωβουλευτές θα συνέχιζαν τη συνεδρίαση με τα άλλα θέματα που ήταν στην ατζέντα της ημέρας.

  Τότε ο προεδρεύων είπε από μικροφώνου ότι «για προσωπικούς λόγους διακόπτει τη συνεδρίαση για τρία λεπτά», σηκώθηκε, απομακρύνθηκε από το προεδρείο» και έπεσε λιπόθυμος.

  Τρεις ευρωβουλευτές, γιατροί στο επάγγελμα, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον Γιώργο Παπαστάμκο ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης.
  πηγη ΤΑ ΝΕΑ
  Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...