Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Εγκύκλιος του υπουργείου επαναφέρει τον Συμπαραστάτη του Δημότη

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επανέρχεται στην επικαιρότητα η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος είχε ναυαγήσει τους προηγούμενους μήνες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο "ανοίγει" πλέον η ημερομηνία εκλογής του Συμπαραστάτη, αλλά δεν κάνει πίσω σχετικά με την αυξημένη πλειοψηφία που χρειάζεται για την εκλογή του που είναι τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου.
Η εγκύκλιος ανοίγει πλέον το δρόμο για τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας στους δήμους της χώρας και οι δημοτικές παρατάξεις θα πρέπει να αναζητήσουν εκ νέου πρόσωπα που μπορούν να ενώσουν. Παρακάτω ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου.
 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
"Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 58, παρ. 2 του Ν. 3966/ 2011 (Α’ 118)
περιέχεται ρύθμιση με την οποία η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Συμπαραστάτη του
Πολίτη και της Επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης), που προβλέπουν οι διατάξεις των
άρθρων 77, παρ. 2 και 179, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010, αντίστοιχα, γίνεται ενδεικτική και
ως εκ τούτου συνεχίζεται σε όσες περιπτώσεις δεν είχε επιτευχθεί η εκλογή τους μέχρι
28.2.2011.
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων των δήμων και περιφερειών αναφορικά με το
θεσμό του Συμπαραστάτη αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ένα νέο θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών,
επιχειρήσεων και ΟΤΑ, που εισήχθη με τις διατάξεις του Προγράμματος «Καλλικράτης»,
και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική
αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη
διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και στην
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.
Ο Συμπαραστάτης, επομένως, πρέπει να τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα μέλη
του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος του
θεσμού. Έτσι, η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού ή
περιφερειακού συμβουλίου κρίθηκε από το νομοθέτη αναγκαία για την επίτευξη του
ανωτέρω σκοπού και ως εκ τούτου εκλέγεται για τη θέση αυτή το πρόσωπο που
συγκεντρώνει την ειδική αυτή πλειοψηφία και σε καμία περίπτωση μικρότερη
πλειοψηφία.
Σημειώνεται επίσης ότι για την εκλογή του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα
των άρθρων 14 και 116 του Ν. 3852/ 2010, όπως αναφέρονται στα άρθρα 77, παρ. 1
προτελευταίο εδάφιο και 179, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο του ιδίου νόμου. Επομένως
δεν υφίσταται κώλυμα εκλογής δικηγόρου στη θέση του Συμπαραστάτη.
Επίσης, από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 179 του Ν. 3852/ 2010, υφίσταται
υποχρέωση των δήμων άνω των 20.000 κατοίκων και των περιφερειών να προβούν σε
προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης αυτής, η οποία αναρτάται στο Διαδίκτυο.
Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη αρχίζει με την έκδοση
προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης. Η προκήρυξη μπορεί να εκδίδεται, κάθε φορά,
και μετά το πέρας της δεύτερης ανεπιτυχούς εκλογής του Συμπαραστάτη. Εφόσον,
δηλαδή, μετά από δύο ψηφοφορίες, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται στην ίδια ή σε
επομένη συνεδρίαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, δεν επιτυγχάνεται η
εκλογή του Συμπαραστάτη, τότε πριν τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας εκδίδεται
προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα
τα ίδια ή άλλα πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει
υποψηφιότητα με την προηγούμενη προκήρυξη.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιόν του
υποθέσεις είτε εγγράφως (με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της
περιφέρειας) είτε προφορικώς, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον
ενδιαφερόμενο. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας
των υπηρεσιών αυτών.
Παρακαλούμε όπως επί του περιεχομένου του εγγράφου μας ενημερώσετε τους
δήμους και τις περιφέρειες της χωρικής σας αρμοδιότητας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία

Δεν υπάρχουν σχόλια: