Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Και στα ΚΕΠ η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης

Με την υπ’ αριθ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/1/οικ.2255/16-1-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 284/Β/2013) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, καθορίστηκε η διοικητική διαδικασία υποβολής αίτησης για καταβολή επιδόματος θέρμανσης, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η αίτηση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα υποβάλλεται πλέον από την 15η Οκτωβρίου μέχρι την 30η Μαίου κάθε έτους και στα ΚΕΠ, η αρμοδιότητα των οποίων εξαντλείται στην υποβολή της αίτησης και δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων. Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (τα δικαιολογητικά και οι επισημάνσεις περιλαμβάνονται στο παράρτημα της 2ης σελίδας της παρούσας ανακοίνωσης).
Για όσους έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση (τηλεφωνικά στον αριθμό 210 4803131 ή μέσω Η/Υ-taxisnet ή μέσω ΚΕΠ), δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης έτους 2012-2013.
Για αιτήσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ επιθυμούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: