Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ΘΑ ΠΡΑΜΓΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ"


Συνεδριάζει την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου στις 7:30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, στο οποίο μεταξύ άλλων θεμάτων θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη ψηφοφορία για την επιλογή του "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης". Παρακάτω όλα τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης:

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ημέρας και ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 Ν.3852/2010).
Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών της εδαφικής περιοχής του Δήμου σε επίπεδο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 Ν.3013/2002).
Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Διαβούλευσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στρατοπέδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση χώρων Δημοτικών κτιρίων-αιθουσών, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αλεξάνδρειας για τη στέγαση των υπηρεσιών της.
Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποριμμάτων ΟΤΑ Ν. Ημαθίας για τη διενέργεια Οικονομικής Διαχείρισης του, από την Ταμειακή Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποριμμάτων ΟΤΑ Ν. Ημαθίας για την εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Νομό Ημαθίας.
Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας για την υλοποίηση δράσεων σε θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας για την παροχή υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας – Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης από τον Δήμο, τμήματος αγρού έκτασης 4.000,00τ.μ. του υπ’ αριθ. 429 αγρού, στη θέση «ΜΑΤΑΚΙΑ» του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Κωτσιοπούλου Στεργιαννή για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη επί του προυπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του τεως Δήμου Πλατέος, για το οικονομικό έτος 2011 (μέχρι το πέρας των διαδικασιών συγχωνεύσεων των Επιχειρήσεων).
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας (άρθρο 36 παρ. 3 Ν.2584/2007).
Λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας με διακεκομμένο ωράριο.
Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση καταστήματος Δ.Δ. Νησίου.
Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του μισθώματος του αριθ. 7 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του μισθώματος του αριθ. 21 & 22 ενιαίο κατάστημα που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
Λήψη απόφασης για τη λύση σύμβασης μίσθωσης του υπ’ αριθ. 4 αγροτεμαχίου στη θέση Βάλτος Τρικάλων (Σ.Α.Α.Κ. Νησελουδίου).
Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής «Β/θμιας Εκπ/σης Δ.Δ. Μελίκης» (Γυμνάσιο-Λύκειο Μελίκης) για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής «Ά/θμιας Εκπ/σης Δ.Δ. Νεοκάστρου» (Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο Νεοκάστρου) για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής « Ά/θμιας Εκπ/σης Δ.Δ. Προδρόμου» (Δημοτικό Σχολείο- Νηπιαγωγείο Π. Προδρόμου) για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής « Ά/θμιας Εκπ/σης Δ.Δ. Μελίκης» (1ο & 2ο Δημοτικό Σχολείο -1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Μελίκης) για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής « Ά/θμιας Εκπ/σης Δ.Δ. Αγκαθιας- Κυψέλης» (Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο Αγκαθιιάς) για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής « Ενοποιημένου Δημοτικού Σχολείου Καψόχωρας-Νησελίου και Νηπιαγωγείων Καψόχωρας, Νησελίου» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νησίου» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής « 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας & Ενοποιημένου Δημοτικού Σχολείου Σχοινά Νεοχωρίου» για το οικονομικό έτος 2010
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «2ου & 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Ενοποιημένου Δημοτικού Σχολείου Βρυσακίου-Καμποχωρίου και Νηπιαγωγείων Βρυσακίου Καμποχωρίου» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λουτρού» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «1ου-5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείων Λιανοβεργίου -Αράχου» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Γυμνασίου Κορυφής» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Κορυφής» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Τρικάλων» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείων Πλατάνου-Πρασινάδας» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Δημοτικού Σχολείου Πλατέος» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Γυμνασίου-Λυκείου Πλατέος» για το οικονομικό έτος 2010.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «Γυμνασίου Τρικάλων» για το οικονομικό έτος 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: