Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Παραλαβή στέγης γυμνασίου Κορυφής

Την απόφαση για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ» έλαβε το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας. 
  Σύντομο ιστορικό του έργου:
· Αντικείμενο του έργου είναι η «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ», ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχονταν στις 45.000,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. και ο αριθμός της μελέτης που συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ημαθίας είναι 28/2010.
· Το έργο ανατέθηκε μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2010 Απόφαση της Δ.Ε. του πρώην Δήμου Πλατέος, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού και γίνετε η ανάθεση του έργου στην Πέτκου Σ. Χρυσούλα, με τρία τοις εκατό (3,00%) έκπτωση.
· Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 21-05-2010 για ποσό 44.383,61 € με τον Φ.Π.Α.
· Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν [150] εκατόν πενήντα ημερολογιακές ημέρες.

· Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, με ημερομηνία Τελικής επιμέτρησης 14-10-2010
   Ποσοτική & Ποιοτική παραλαβή:
Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής συντάχθηκε από τη συσταθείσα με την αριθ. πρωτ. 6020/07.06.2012 αποφάσεως τμήματος Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Θες/νικησ, Επιτροπή Παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων διατάξεις και υπογράφηκε στις

Η επιτροπή παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών και τις βρήκε σύμφωνες με το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Ακόμη βρήκε το έργο καλότεχνο και παραλαμβάνει αυτό τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: