Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Μετρήσεις ραδονίου στην Αλεξάνδρεια

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΡΑΔΟΝΙΟΥ

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων της και των συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει ξεκινήσει τη χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου ως προς τα επίπεδα συγκεντρώσεων ραδονίου σε οικίες σε ολόκληρη τη χώρα. 
Στόχος του ανωτέρω προγράμματος είναι αφενός μεν ο εντοπισμός περιοχών με αυξημένα επίπεδα ραδονίου, έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και αφετέρου η δημιουργία εθνικού χάρτη συγκεντρώσεων ραδονίου, η οποία εξάλλου αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την υλοποίηση του προγράμμαρτος, ανιχνευτές ραδονίου θα τοποθετηθούν σε μικρό αριθμό ισογείων κατοικιών σε κάθε δήμο της χώρας και στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΑΕ ζήτησε την βοήθεια του Δήμου Αλεξάνδρειας ώστε να διανέμουν σε ορισμένες κατοικίες του Δήμου τα δοσίμετρα - ανιχνευτές. 


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ
Το Ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό αέριο που εκλύεται από το φυσικό στοιχείο ράδιο που υπάρχει στα πετρώματα της γης. Το ράδιο είναι μέλος ραδιενεργού σειράς του Ουρανίου 238, το οποίο αποτελεί μέρος της φυσικής ραδιενέργειας μιας και όλα τα πετρώματα της γης καθώς και τα προερχόμενα οικοδομικά υλικά περιέχουν ράδιο και ουράνιο σε μικρές μόνο ποσότητες. 
Το ραδόνιο είναι αέριο, άγευστο, άοσμο και άχρωμο, ανήκει στην ομάδα των ευγενών αερίων, δηλαδή δεν αντιδρά και είναι χημικά αδρανές. Συνεπώς, αν του δοθεί η δυνατότητα θα διαφύγει από το έδαφος ή τα οικοδομικά υλικά και θα εισέλθει στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το ραδόνιο εισέρχεται σε΄ενα κτήριο από πολλές οδούς διαφυγής. τις μικρορωγμές στα δάπεδα, τα κενά ή τις ρωγμές στους τοίχους, τα διάκενα στα ξύλινα πατώματα κλπ. 
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση ραδονίου στον εσωτερικό χώρο ενός κτηρίου είναι το ύψος του κτηρίου, ο ρυθμόις εκροής του ραδόνιου από τα οικοδομικά υλικά και το έδαφος, ο εξαερισμός και η διαφορά πίεσης στο εσωτερικό του κτηρίου και στο περιβάλλον. 
Η κυριότερη βλάβη που προκαλεί το ραδόνιο προκύπτει εξαιτίας της διάσπασής του στην ατμόσφαιρα και σε άλλα προϊόντα (θυγατρικά ισότοπα) τα οποία είναι είσης ραδιενεργά, δηλαδή εκπέμπουν ακτινοβολία και επικάθονται μέσω εισπνοής στο επιθήλιο του πνεύμονα με αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες. Εκτιμάται ότι το 47% της ετήσιας δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει ο μέσος κάτοικος του πλανήτη οφείλεται στο ραδόνιο και τα θυγατρικά του ισότοπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: