Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Η Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου Αλεξάνδρειας

Εν όψει της οικονομικής κρίσης η διοίκηση του δήμου Αλεξάνδρειας με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφάσισε να δημιουργήσει Κοινωνικό Παντοπωλείο προκειμένου να στηρίξει τους συνανθρώπους μας εκείνους που πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Στην δημοτική συνεδρίαση της Δευτέρας ο δήμαρχος και οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων όρισαν τους δημοτικούς συμβούλους που θα επανδρώσουν την επιτροπή του Κοινωνικού παντοπωλείου.
Πρόεδρος ορίστηκε ο κ Γιάννης Γκιορτζής με αντιπρόεδρο ον κ Γιάννη Κυρκιλιανίδη και μέλη την κ Μοσχοπούλου Ολγα, τον κ Κιοσέογλου Ιερεμία, τον κ Δημήτρη Γκιορτζή. τον κ Σπυρίδη Γιώργο και και τον κ Τάσο Τασιόπουλο.


Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
β) Καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
γ) Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των προϊόντων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με τη συνδρομή ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
δ) Συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η σχετική απόφαση
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
ε) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό.

Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου ή στην έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπου συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: