Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ


Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00, στο γραφείο του δημάρχου, κ. Φώτη Δημητριάδη. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 14 θέματα, ως εξής:
1. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για "Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων (εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας)"
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την "Αμοιβή τεχνικού για χορήγηση πιστοποιητικού του υπ΄αριθ. ΚΗΗ 3380 φορτηγού του Δήμου για έλεγχο ΚΤΕΟ".
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για "Λοιπό εξοπλισμό" (φωτοαντιγραφικό μηχάνημα για το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας).
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για "Μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό φράγματος στην Τ.Κ. Προδρόμου".
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για "Μίσθωση μηχανήματος-τεχνικών εγκαταστάσεων (για τον καθαρισμό αρδευτικής τάφρου στην Τ.Κ. Π. Προδρόμου)".
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και απ΄ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΕΛΙ" (Α.Μ. 62/2012).
7. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση δύο (2) οχημάτων-μηχανημάτων της Κ.Ε.Δ.Α. στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
8. Λήψη απόφασης για: α) τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του έργου "Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας", και β) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του έργου "Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας".
9. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας "παροχή υπηρεσίας για βιοκλιματική ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Δήμου Αλεξάνδρειας".
10. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (για υπόθεση σχολικών φυλάκων).
11. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών, για την εκμίσθωση ακινήτων.
12. Εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου του έτους 2012 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
13. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την πράξη με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας".
14. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Πινακίδων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: