Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ανακοίνωση πρόσληψης 37 ατόμων με 8μηνες συμβάσεις από το Δήμο Αλεξάνδρειας

Γνωστοποιείται ότι, ο Δήμος Αλεξάνδρειας εξέδωσε ανακοίνωση για την πρόσληψη -με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών-προσωπικού, συνολικού αριθμού τριάντα επτά (37) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
Το υπό πρόσληψη προσωπικό αφορά συγκεκριμένα τις κάτωθι ειδικότητες/αριθμό θέσεων:

· ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου: Πέντε (5) θέσεις.
· ΔΕ Οδηγοί Φορτηγού: Δύο (2) θέσεις.
· ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ): Δύο (2) θέσεις.
· ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο): Μία (1) θέση.
· ΔΕ Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ): Δύο (2) θέσεις.
· ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων): Δεκατέσσερις (14) θέσεις.
· ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (εξωτερικών χώρων): Εννέα (9) θέσεις, και
· ΥΕ Εργάτες Δημοτικών Κοιμητηρίων: Δύο (2) θέσεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Κιρτικίδου Ευθυμίας
(τηλ. επικοινωνίας: 23333-50.122).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων και δικαιολογητικά συμμετοχής, τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την πρόσληψη, κλπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αλεξάνδρειας (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ευθυμία Κιρτικίδου, τηλ. 23333-50122), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ: http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_alexandrias/ada/4%CE%91%CE%931%CE%A9%CE%A8%CE%A0-%CE%A6

Δεν υπάρχουν σχόλια: