Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Το Φεβρουάριο θα γίνει η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του μηνός Φεβρουαρίου (η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα καθοριστεί με την πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας).
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο.
Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση-δήλωση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την έναρξη της Συνεδρίασης και της διαδικασίας της επιλογής.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας (οδός Εθνικής Αντίστασης 42). Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Πελαγία Δημητρίου, τηλ. 23333-50142.

Δεν υπάρχουν σχόλια: